Category: 2015

2015 Ceramic Artworks

Untitled, 2015

 “Crowded cities, new buildings rising at any moment, and rising buildings. Once upon a time, long before I was born, we were the ones who came to city. But I don’t have a homeland. I love every homeland, every green, every blue. The cities grew up as we came, along with needs and the areas of human for sheltering… I remember these places that were once more deserted, also the common living areas that are much more delicacy than their desolation… Is this city culture? I don’t know. We are the children of new generation. All I see today is the bricks that are merely rusty iron bars and bricks that have been stacked on top of each other and deserve to be a city with tons of make-up outside, despite the constructions they have made with nature most naturally. Far from essence, tired of crowds. The number of people that I do not know, the trash we produce and the people who are stowed in the apartments again… I cannot help myself to think that the cities we build today are vomiting our crowd, rudeness and want to throw us out with a bowel movement.” Chamotte clay was used in the ceramic sculptures produced with these thoughts. Sculptures that is without glaze and lined only with clays in different colors, are designed by deformation of two basic units of building, brick and construction demolition forms. Chamotte clay, which is preferred due to its rough and imperfect surface, easy accessibility and proximity to the public, is evolved into brick and iron by applying linings in different colors. The reason why glaze is not preferred is the fact that it is completely away from perfection, it can occur from its own existence and in other words it can’t be suppressed. 24.06.2015 Seha Nur Sari Seha Nur Sari, 2015, “Untitled”, Ceramic. Seha Nur Sari, 2015, “Untitled”, Ceramic. Seha Nur Sari, 2015, “Untitled”, Ceramic. “Kalabalık şehirler, her an yükselen yeni binalar ve daha da yükselen binalar. Bir zamanlar, ben doğmadan çok önce biz de kente gelenlerdenmişiz. Ama benim toprağım yoktur. Her toprağı severim, her yeşili ve her maviyi. Biz geldikçe büyüdü kentler; ona göre ihtiyaçlar ve barınmak için insana ait alanlar da… Bir zamanlar daha ıssız olan bu yerleri hatırlıyorum, ıssızlığından ziyade daha fazla inceliğin olduğu ortak yaşama alanlarını da… Şehir kültürü bu mu, bilmiyorum. Biz yeni zamanın çocuklarıyız. Bugün gördüğüm yalnızca pas kusan demirler ve üst üste yığılmış, doğanın içinden gelen ve en doğal halleriyle oluşturdukları yapılara karşın, dışındaki tonlarca makyajla bir şehirli olmaya layık olmuş tuğlalar. Özünden uzak, kalabalıktan yorgun. Sayısını bilmediğim çoklukta insan, bir o kadar ürettiğimiz çöpler ve yine apartmanlara istiflenmiş insanlar… İnşa ettiğimiz şehirlerin bugün kabalığımız ve kalabalığımızı kustuğu ve bizi bir bağırsak hareketiyle dışarı atmak istediğini düşünmekten kendimi alamıyorum.” Bu düşüncelerden hareketle üretilen seramik heykellerde şamotlu kil kullanılmıştır. Sırsız olan ve sadece farklı renklerde ki killer ile astarlanan heykeller, yapının temel iki birimi olan tuğla ve inşaat demiri formlarının deformasyonuyla tasarlanmıştır. Sağladığı pürüzlü ve kusurlu yüzeyi, kolay ulaşılabilirliği ve halka yakınlığı sebebiyle tercih edilen şamotlu kil, farklı renklerde astar uygulamalarıyla tuğlaya ve demire evrilmiştir. Sır tercih edilmemesi ise tamamen kusursuzluktan uzak, kendi varoluşunda olabilmesi ve başka deyişle baskılanmaması sebebiyledir. 24.06.2015 Seha Nur Sarı
Posted by Poca Arts
2015 Ceramic Artworks

Storks Bring Justice

‘Justice’ is a concept that continues today and is still valid today. With its descriptions, the concept has been frequently assessed and organized by philosophers, artists and politicians since the existence of people. ‘Justice’ and its search were born from the first injustice that was done. And people have put rules in order not to be unfair and to suffer injustice. There are evaluations from the voice of history about the regulation of justice, with humankind’s search for a leader, these evaluations are people’s voluntary or mandatory responsibilities. Nevertheless, it is like the scream of Euripides, with the words “You are doing the law for wealth of the rich”. Stork is the carrier of justice in Egyptian mythology. Designed in the familiar world history; airplanes that serve different purposes such as war, transport and control have been designed with reference to the form of birds. Violence that a bird cannot carry, justice that a louse cannot carry; were carried by flying B-17 type heavy bomber used in Hitler’s defeat and others designed to serve war. B-52 is one of them. It is the grandson of B-17 type plane. This American-made aircraft has been carrying justice to various parts of the world for a long time. It showed itself in the Gulf War and the US operation in Afghanistan, in the US-Iraq war, it flew to bring justice, democracy and freedom but when the world reacted it came back. Justice, which has been updated but never changed, has been questioned about what kind of justice and freedom it brings to people. This work, which is associated with B-52 type heavy bomber aircraft and stork, was produced ceramic material. The production was made with 45% white chamois clay and glazed with a fluid dark blue glaze. The production was made on the basis of this aircraft model, and it was manually shaped. The bases of this work were created by artists and works such as ‘Republic’ of Plato, ‘The Nicomachean Ethics’ of Aristotle, ‘Der Prozeß’ of Kafka, ‘The Wall’ of Pink Floyd, Tom Stoppard. Seha Nur Sari, 2015. Seha Nur Sari, 2015, “Storks Bring Justice”, Glazed Ceramic Seha Nur Sari, 2015, “Storks Bring Justice”, Glazed Ceramic Seha Nur Sari, 2015, “Storks Bring Justice”, Glazed Ceramic ‘Adalet’ tarihten bugüne süregelen ve güncelliği bugün için de geçerli olan bir kavramdır. Tanımları ile birlikte kavram, insanların varoluşundan bu yana filozoflar, sanatçılar ve siyasetçiler tarafından sıkça değerlendirilip düzenlenmiştir. ‘Adalet’ ve arayışı ise yapılan ve uğranılan ilk haksızlıktan doğmuştur. Ve insanlar, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak için kurallar koymuşlardır. Adaletin düzenlenmesi konusunda tarihin seslerinden değerlendirmeler vardır, insanların kendilerini yönetecek bir lider aramasıyla ve bu liderlere gönüllü yahut mecburi olarak verdikleri bir sorumluluktur bu düzenlemeler aynı zamanda. Buna rağmen, Euripides’in çığlığı gibidir “Kanunları zenginlerin çıkarı için yapıyorsunuz” sözü kulaklarda. Mısır mitolojisinde leylek adalet taşıyıcısıdır. Bilinen yakın dünya geçmişinde tasarlanan; savaş, taşıma, denetleme gibi değişik amaçlara hizmet eden uçaklar ise kuşların formundan referans alınarak tasarlanmışlardır. Bir kuşun taşıyamayacağı şiddet, bir leyleğin taşıyamayacağı adalet; Hitlerin mağlubiyetinde kullanılan B-17 tipi ağır bombardıman uçağı olan uçan kaleler ve savaşa hizmet üzerine tasarlanmış diğerleri tarafından taşınmıştır. B-52 ‘de bu diğerlerinden biridir. B-17 tipi uçağın torunudur. Amerikan yapımı bu uçak, uzun zamandır dünyanın değişik yerlerine adalet taşımaktadır. Körfez savaşında ve ABD’nin Afganistan operasyonunda boy göstermiş, ABD- Irak savaşında ise adalet, demokrasi ve özgürlük götürmek için gidip, dünya ayağa kalkınca geri dönmüştür. Yapılan çalışmada güncellenen ama özünde hiç değişmemiş olan adaletin, adalete ve özgürlüğe muhtaç insanlara ne çeşit bir adalet götürüldüğü sorgulanmıştır. B-52 tipi ağır bombardıman uçağından referans alınıp leylekle ilişkilendirilen bu çalışma, seramik malzemeden üretilmiştir. Üretimi %45 beyaz şamotlu kil ile yapılıp, sırlanması akışkan lacivert bir sır ile gerçekleştirilmiştir. Üretimde bu uçak modeli baz alınarak üzerinde düzenlemeler yapılmış ve elle şekillendirilmiştir. Bu çalışmanın temellerini, Platon’un Devlet’i, Aristotales’in Nikomakos’a Etik’i, Kafka’nın Dava’sı, Pink Floyd’un The Wall’u, Tom Stoppard gibi birçok sanatçı ve filozofun eserleri yaratmıştır.  Seha Nur Sarı, 2015.
Posted by Poca Arts