Category: 2013

2013 Ceramic Artworks

Untitled, 2013

Seha Nur Sari, 2013, “Untitled”, Earthenware. The study is an attempt to build a bridge between traditional and modern. In the study Mondrian’s image was placed in the background and its colors were interpreted with colors dominating traditional Turkish arts. In the foreground, the traditional figure chosen from the tiles in Kubadabad Palace was reinterpreted. In production, underglaze painting technique, sigrafitto technique were applied. Seha Nur Sari, 2013. Seha Nur Sari, 2013, “Untitled”, Earthenware. Çalışma, geleneksel ile modern arasında bir köprü kurma denemesidir. Çalışmada Mondrian’a ait imaj arka plana yerleştirilmiş ve renkleri, geleneksel Türk sanatlarına hakim renkler ile yorumlanmıştır. Ön planda ise Kubadabad Sarayı’ndaki çinilerden seçilen geleneksel figür yeniden yorumlanmıştır. Üretimde, sır altı boyama tekniği, sigrafitto tekniği uygulanmıştır. Seha Nur Sarı, 2013.
Posted by Poca Arts
2013 Ceramic Artworks

Guiding Line of Time

Seha Nur Sari, 2013, “Guiding Line of Time”, Earthenware, Silk. It was produced with reference to the horn form which is an organic structure. In past civilizations, horns belonging to various animals had various meanings. Some of those; Power, masculinity, potency, fertility, fruitfulness, heroism. The horns, which had many different representations, have a predominantly ‘male-dominated’ structure. In this study, which is based on horn and spine meanings, reference is made to ‘men’s language’ and ‘male power’ which are still going on when it comes to contemporary times. This language and the presence of this power are questioned. It is being questioned whether this spine is only meaning to ‘standing up right’; or it belongs to a creature whose time has already been wiped out; or an x-ray image of the body still showing its vitality. It was produced in large numbers, and a ‘spine’ was created. In the study, red mud which is frequently seen in old ceramic finds was used as casting mud and terra sigillata was applied. It was fired with smoke firing technique. The work was exhibited with purple silk fabric representing richness, nobility and political power. Seha Nur Sari, 2013. Seha Nur Sari, 2013, “Guiding Line of Time”, Earthenware, Silk. Organik bir yapı olan boynuz formu referans alınarak üretilmiştir. Geçmiş medeniyetlerde çeşitli hayvanlara ait boynuzlara çeşitli anlamlar yüklenmiştir. Bunlardan bazıları; güç, erkeklik, iktidar, doğurganlık, bereket, kahramanlıktır. Daha bir çok farklı temsillere de sahip olan boynuzlar, baskın olarak ‘erkek egemen’ bir yapıya sahiptir. Boynuz ve omurga anlamları üzerinden oluşturulan bu çalışmada, çağdaş zamanlara gelindiğinde hala devam etmekte olan ‘erkek diline’ ve ‘erkek gücüne’ gönderme yapılmaktadır. Bu dilin ve bu gücün varlığı sorgulanmaktadır. Bu omurganın, zamanın çoktan bedenini sildiği bir canlıya mı ait olduğu; vücutta hala canlılığını gösteren bir röntgen görüntüsü mü olduğu; bunun sadece ‘dik durma’ anlamını mı taşımakta olduğu sorgulanmaktadır. Çok sayıda üretilmiş, ve bir ‘omurga’ oluşturulmuştur. Çalışmada, eski seramik buluntularda sıkça görülen kırmızı çamur, döküm çamuru olarak kullanılmış ve terra sigillata uygulanmıştır. İsli pişirim ile pişirilmiştir. Çalışma, zenginliğin, soyluluğun ve siyasi gücün temsili mor ipek kumaş ile sergilenmiştir. Seha Nur Sarı, 2013.
Posted by Poca Arts
2013 Ceramic Artworks

Time

Golden ratio is known to be used in architectural structures in Ancient Greece, and it is also known to be in the whole body of mankind, and in all over nature. Snail shell and golden ratio spiral are the new representatives of the ‘time’ concept which was represented by the ‘circle’ form in the old days. The snail shell, a ‘golden ratio spiral’, which has been recognized as a continually rotating and repeating ‘time’ with the development of science, widening with the ever-expanding universe in three dimensions, has become a new form of ‘time’. This work was produced with reference to snail shell as an organic structure. The small forms at the corners of the main form are associated with the fractal subject in the field of mathematics. Fractals are a common name for complex geometric shapes that often show the resemblance to itself. In the expanding location of the ‘time’ represented by the snail shell, the past and the future are questioned. As a ‘human’, our common point with other living beings is to wonder about the existence of a ‘time rate’ perception with a ‘golden ratio’. In the work, that is done by bringing each separate units together with golden ratio rectangular measure, deformations occur in the upper regions. With the meaning in the context of mathematics is distorted and interfered with the form similarity, the bond between the fractals is broken. Fractals do not reflect the feature of deformed form. The study was produced by die-casting technique and porcelain casting mud was used in the study. After the application of transparent glaze, sooty cooking technique was used in some part. Seha Nur Sari, 2013, Time, Glazed And Smoked Fired Porcelain Seha Nur Sari, 2013, Time, Glazed And Smoked Fired Porcelain Seha Nur Sari, 2013. İnsan vücudunun tamamında olduğu gibi, doğanın tamamında da altın oran olduğu, Antik Yunan’da mimari yapılarda ‘altın oran’ın kullanıldığı bilinmektedir. Salyangoz kabuğu ve altın oran spirali, eskilerde ‘daire’ formunun temsil ettiği ‘zaman’ kavramının yeni temsilcisidir. Sürekli dönen ve birbirini tekrar eden ‘zaman’ın, bilimin gelişmesiyle, 3 boyutlu olarak sürekli genişleyen evrenle birlikte genişlediği kabul edilmiş ve bir ‘altın oran spirali’ olan salyangoz kabuğu ‘zamanın’ yeni formu olmuştur. Bu çalışma, organik bir yapı olarak salyangoz kabuğu referans alınarak üretilmiştir. Ana formun köşelerindeki küçük formlar, matematik alanındaki fraktal konusu ile ilişkilidir. Fraktaller, çoğunlukla kendine benzeme özelliği gösteren karmaşık geometrik şekillerin ortak adıdır. Salyangoz kabuğunun temsil ettiği ‘zaman’ın, genişleyen alanında bulunulan konumla, geçmiş ve gelecek sorgulanmaktadır. Bir ‘insan’ olarak, ortak noktamız ‘altın oran’ ile başka canlılarla ortak bir ‘zaman’ algısının varlığını merak etmektedir. Her biri ayrı, altın oran dikdörtgeni ölçülerinde olan birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan çalışma, üst bölgelerde deforme olmaktadır. Fraktallerin, matematik bağlamındaki anlamı bozulmuş ve formla benzerliğine müdahale edilerek, aradaki bağ koparılmıştır. Fraktaller, deforme olan formun özelliğini yansıtmamaktadır. Çalışma, kalıpla üretim tekniği ile üretilmiş ve çalışmada porselen döküm çamuru kullanılmıştır. Transparan sır uygulamasının ardından bazı parçalarda isli pişirim yapılmıştır. Seha Nur Sarı, 2013.
Posted by Poca Arts