Threat

20.12.2016

“Threat”

Placement that is created by a large number of ceramic knives, was exhibited in the exhibition ‘Zemberek’ which was organized by Open Space Art Collective (ASK) in 2013 at Nazim Hikmet Cultural Center. In the exhibition, titled ‘Zemberek’, which is the main motive for moving other parts of the system, concepts such as identity definitions, cultural violence and visual memory created by the power mechanism was problematized through the testimony of individuals.1

In the text of the work ‘threat’ word; is defined as “It is a crime against freedom; In Article 106 of the Turkish Criminal Code, “to mention that he or she would commit an attack on victim’s life, body or sexual immunity”. In the text, “It is also a threat crime to mention someone about harming or doing bad in terms of property. If crime is carried out with the help of more than one person or a criminal organization, hiding the identity of the offender, crime will be qualified so that penalties will increase. If the crime is committed for a threat, penalty will also be given for each committed crime or crimes.” With this definition, crime coverage and penalty relation were mentioned.

Inal, with the study he built on the definition of ‘threat’; he emphasized that the situation should be reevaluated all the time, all over again and without being sick. He reminds the viewers that the siege can only be broken by resolving the structures of those who threaten it.2

In the interview with Inal, he stated that he interacted with the audience in his works and the interactive relationship that he has established has become more prevalent in this study. He mentioned that when this interactive relationship is not established; without intervention, spontaneously established relationship is more successful than the one he established and he does not worry about persuading the spectator in his work. Speaking of the production process of his work, Inal, stated that his work was produced in another workshop. A ton press was applied and the firing was done at 1200 degrees to the work he produced with a high grade plastic sludge. In fact, for the Canakkale Biennial, he mentioned that the cost of this work he produced with the name ‘Canakkale Cannot Be Passed’ was covered by the production. Inal, emphasized that the study was not ideologically the same as the biennial placement. At the Nazim Hikmet Cultural Center, he stated that this work, which he exhibited in the name of “Threat”, was placed in front of the window in the interior. The fact that the blade ends are inwardly associated with (as in his work named ‘Compromise 2’) the lack of reactivity to the political developments by the artists in the sheltered areas.3

Seha Nur Karatas

1Zemberek Press Release, http://zembereksanatetkinligi.blogspot.com.tr/, (12.12.2016).

2Insel Inal, ‘Tehdit’, http://inselinal.blogspot.com.tr/2013/09/zemberek-sanat-etkinligi-eylul-ayinda.html, (12.12.2016).

3Seha Nur Karatas, Insel Inal, Interview, Kocaeli, 2016.

20.12.2016

Çok sayıda seramik bıçaktan oluşan yerleştirme, 2013 yılında Açık Alan Sanat Kolektifi (ASK) tarafından oluşturulan, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘Zemberek’ adlı sergide sergilenmiştir. Sistemin diğer parçalarını harekete geçiren temel itki olan ‘Zemberek’ adı ile gerçekleştirilen sergide; iktidar mekanizmasının yarattığı kimlik tanımları, kültürel şiddet ve görsel hafıza gibi kavramlar, bireylerin tanıklıkları üzerinden sorunsallaştırılmıştır.1

Esere ait metinde ‘tehdit’ kelimesi: “Hürriyete karşı işlenen bir suç olup; Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde ‘bir başkasına, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahsetmek” olarak tanımlanmıştır. Metinde,“Bir kişiyi malvarlığı bakımından zarara uğratacağından veya kötülük yapacağından bahsetmek de yine tehdit suçu kapsamındadır. Suçun; silahla, failin kimliğini gizleyerek, birden fazla kişiyle veya suç örgütü desteğiyle gerçekleştirilmesi halinde suç nitelik kazandığından, verilecek ceza artar. Tehdit amacıyla suç işlenmesi halinde, işlenen suç veya suçlar için ayrıca ceza verilir.” açıklamasıyla suç kapsamı ve verilecek ceza ilişkisine de değinilmiştir.

İnal, tanımda yer alan ‘tehdit’ tanımı üzerine inşa ettiği çalışmasıyla; durumun her zaman, bıkmadan, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. İzleyicilere, kuşatmanın ancak tehdit edenlerin yapılarını çözümleyerek kırılabileceğini.hatırlatmaktadır.2

İnal ile yapılan röportajda, çalışmalarında seyirci ile interaktif ilişki kurduğunu, kurduğu interaktif ilişkinin bu çalışmada daha fazla ön plana çıktığını ifade etmiştir. Bu interaktif ilişkiyi kurgulamadığında; müdahalesiz, kendiliğinden kurulan ilişkinin kurguladığından daha fazla başarılı olduğun dile getiren sanatçı, çalışmasında seyirciyi ikna etmek gibi bir kaygı taşımamaktadır. Çalışmasının üretim sürecinden bahseden İnal, tasarladığı çalışmanın başka bir atölyede üretildiğini ifade etmiştir. Yüksek dereceli plastik bir çamur ile üretilen çalışmaya, bir tonluk press uygulanmış ve pişirimi 1200 derecede yapılmıştır. Aslında Çanakkale Bienali için ‘Çanakkale Geçilmez’ ismiyle ürettiği bu çalışmanın masraflarının prodüksiyon tarafından karşılandığından bahseden İnal, çalışmanın bienalde yaptığı yerleştirmeyle fikirsel olarak aynı olmadığını vurgulamıştır. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ise ‘Tehdit’ adıyla sergilediği bu çalışmasının iç mekanda pencere önüne yerleştirildiğini ifade etmiştir. Bıçak uçlarının içeriye doğru olmasını, ‘Uzlaşma 2’ çalışmasında da eleştirmekte olduğu; sanatçıların korunaklı alanlarda bulunarak, yaşanan siyasal gelişmelere karşı bulundukları tepkisizlik ile ilişkilendirmiştir.3

Seha Nur Karataş

1Zemberek Basın Bülteni, http://zembereksanatetkinligi.blogspot.com.tr/, (12.12.2016).

2İnsel İnal, ‘Tehdit’, http://inselinal.blogspot.com.tr/2013/09/zemberek-sanat-etkinligi-eylul-ayinda.html, (12.12.2016).

3Seha Nur Karataş, İnsel İnal, Röportaj, Kocaeli, 2016.

Leave a Reply