The Fall


14.12.2016

The work ‘The Fall II’, produced in 2015, was included in his personal exhibition in Volta NY in 2015.

For the work of Bingol in the exhibition text:

“Blurring the boundaries between apparently distinct concepts, which question the concepts of belonging, culture, identity, decoration and production” expression took place. In the same text, questions based on Bigol’s exhibition were mentioned: “What is the decoration object? What isinstauration? At what stage does an object start to occur spontaneously? Where do we find functional objects?”. Exhibition text informed reader and viewer; “In the heart of Burcak Bingol’s works, there is a continuous reworking of materials and objects to go to the heart of the things we expect from the view and the resulting outcome. In the third chapter of Volta project of Bingol, built on what can be described as the first two components of the same containment project, it is a ruined museum of objects, documentation and visual items that blur the line between reality and reality.”. “Fiction is personal and national with past and present, Bingol, who is literally destroying the Iznik tiles, reuniting them with her own works and patterns and rebuilding them, is aiming to reconsider a museum and image concept” expressions took place in exhibition text of this work.1

Bingol explained her work as follows:

“The Fall series is shaped by cultural heritage and past issues that I have concentrated on for the past two years. Instead of the fact that the study, which is part of a historical research, is not problematizing verb of “doing ceramic” to “not doing it”, it is built on the idea of breaking down what has been done. A typical broken Ottoman vase reveals a visual image with the decoration of leak from its fractures. While the hidden potential of historical one is revealed by the view of today; the pieces come together to rebuild a fragile whole.

This work was shaped on a lathe. Transparent glaze and decorating techniques were used.”2

Seha Nur Karatas

1http://www.burcakbingol.com/volta-ny-2015, (17.12.2016).

2Seha Nur Karatas, Burcak Bingol, Interview, Istanbul, 14.12.2016.

14.12.2016

2015’te üretilmiş olan ‘The Fall II’ çalışması Volta NY’ta 2015 yılında gerçekleştirdiği kişisel sergisinde yer almıştır.

Sergi metninde Bingöl’ün çalışmaları için “görünüşte birbirinden ayrı olan kavramlar arasındaki sınırları bulanıklaştırarak aidiyet, kültür, kimlik, dekorasyon ve üretim kavramlarını sorguladığı” ifade edilmektedir. Aynı metinde Bingöl’ün sergisinin temellendiği; “Dekorasyon nesnesi nedir? Yineleme nedir? Bir nesne hangi aşamada kendiliğinden oluşmaya başlar? İşlevsel nesneleri nerede buluruz?” sorularına yer verilmiştir. Sergi metni okuyucuya ve izleyiciye, “Burçak Bingöl’ün eserlerinin kalbinde, görüntüleme ve bunun sonucunda ortaya çıkan seyirden beklediğimiz şeylerin kalbine gitmek için materyallerin ve nesnelerin sürekli olarak yeniden çalışması var. Aynı kapsayıcı projenin ilk iki bileşeni olarak nitelendirilebilen şey üzerine inşa edilen Bingöl’ün Volta’da çıkardığı üçüncü bölümde, gerçeğe ve gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran nesneler, dokümantasyon ve görsel öğelerden oluşan, yıkılmış bir müze olduğu” bildirilmektedir. “Kurgu, geçmiş ve şimdiki ile kişisel ve ulusal. İznik çinilerini kelimenin tam anlamıyla bozguna uğratılarak imha etmek, bunları kendi eserleri ve kalıplarıyla yeniden birleştirmekte ve yeniden inşa etmekte olan Bingöl, bir müze ve görüntü kavramını tekrar düşünmeyi amaçladığı” ifadeleri de sergi metninde yer almaktadır.1

Çalışmasını Bingöl, şöyle anlatmıştır:

“Fall serisi son iki senedir üzerine yoğunlaştığım kültürel miras ve geçmiş konularıyla şekilleniyor. Tarihsel bir araştırmanın da parçası olan çalışma seramik yapmak fiilinin kendisini sorunsallaştırarak “yapmamak”, bunun yerine yapılmış olanı yıkmak fikri üzerine inşa oluyor. Kırılan tipik bir Osmanlı vazosu kırıklarından sızan bezemeyle bir görsel bilgiyi bilgiyi ifşa ediyor. Tarihsel olanın gizli potansiyeli, bugünün bakışıyla açık edilirken; parçalar bir araya gelerek kırılgan bir bütünü yeniden oluşturuyor.

Bu çalışma tornada şekillendirildi. şeffaf sır ve dekorlama teknikleri kullanıldı.”2

Seha Nur Karataş

1http://www.burcakbingol.com/volta-ny-2015, (17.12.2016).

2Seha Nur Karataş, Burçak Bingöl, Röportaj, İstanbul, 14.12.2016.

Leave a Reply