Postmodernism and Contemporary Art

13.10.2016

The answer of “What is contemporary art?” which is increasing proportionally thanks to increase of interest in contemporary art has become complicated. On the other hand, contemporary art’s increased attention in certain environments can be considered related to postmodernism’s popularity decrease.

“In fact, ‘contemporary art’ concept which has several meanings has become far-reaching. It has a changeable meaning according to its context in a sentence and it has become a term like it can have different meanings. With this context, a certain type of art performance, a certain aesthetic sensitivity, a period in art history, a presentment form, a certain section in art gallery, even certain habits in upper stage of art world, pleasures and prices could be expressed. Despite of postmodernity discussions which had been examined deeply in architecture, literature, culture criticism and its hypothesis fields, it is still in growth phase. Some people saw postmodernism as a cultural style (not ‘era’) which declared its end with great what was being told after modernism’s collapse (Lyotard), but some people saw it as a periodization context which was being used by critics to express late capitalist production’s cultural logic (Jameson); when it is compared with all of this, it is said too little things about contemporary. The biggest discrimination between contemporary and postmodernism is contemporary is more concrete when it is compared with postmodernity. The museums, galleries, sales department, fairs for which opened contemporary art has never been valid for postmodern. After the war, postmodern was used abstractly as a term in fields like architecture, literary criticism and cultural work for expressing an attitude.”1

Seha Nur Karatas

1Octavian Esanu, ‘Neoliberal Dönemde Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi I/IV: “Postmodern”e Karşı “Çağdaş”, trans. Nursu Orge, 2013, http://www.e-skop.com/skopbulten/neoliberal-donemde-cagdas-sanatin-orgutlenmesi-iiv%E2%80%9Cpostmodern%E2%80%9De-karsi-%E2%80%9Ccagdas%E2%80%9D/1494, (1.11.2016).

13.10.2016

Son yıllarda çağdaş sanata duyulan ilginin giderek artmasıyla orantılı olarak artan “Çağdaş sanat nedir?” sorusunun yanıtı çetrefilli bir hal almıştır. Öte yandan çağdaş sanatın bazı çevrelerce bu kadar ilgi odağı olması, postmodernizmin popülaritesini yitirmesiyle aynı dönemlerde olmasıyla ilgisi düşünülebilir.

“Aslına bakıldığında ‘çağdaş sanat’ kavramı, birden çok anlam barındırmasıyla, hangi bağlamda kullanıldığına göre değişebilen, geniş kapsamlı ve pek çok farklı şeyi ifade edebilen bir terim haline gelmiştir. Bu kavramla, belli bir tür sanat icrası, belirli bir estetik duyarlık, sanat tarihi içinde bir dönem, bir sergileme biçimi, sanat müzesi içinde belirli bir bölüm, hatta sanat dünyasının üst kademelerindeki bazı alışkanlıklar, zevkler ve fiyatlar ifade ediliyor olabilir. Etkin olduğu dönemde mimarlık, edebiyat, kültür eleştirisi ve kuramı alanlarında derinlemesine incelenmiş olan postmodernite tartışmalarının aksine, hâlâ gelişim evresindedir. ‘Kimileri postmodernizme, modernizmin çöküşünün ardından büyük anlatıların da son bulduğunu ilan eden kültürel bir (‘çağ’ değil) ‘tarz’ olarak baktı (Lyotard), kimileriyse, eleştirmenlerin geç kapitalist üretimin kültürel mantığını ifade etmek için kullandığı bir dönemselleştirme kavramı olarak (Jameson); tüm bunlarla kıyaslandığında, çağdaş hakkında çok az söz edildiği söylenebilir.’ Çağdaş ile postmodernizm arasındaki en büyük ayrımın, çağdaşın postmoderniteyle kıyaslandığında daha somut olduğudur. Çağdaş sanat için açılan müzeler, galeriler, satış departmanları, fuarlar postmodern için geçerli olmamıştır. Postmodern, belli bir üslûbu tanımlamak üzere, mimarlık, edebiyat eleştirisi ve kültürel çalışmalar alanında bir terim olarak savaş sonrasında soyut bir biçimde kullanılmıştır.”1

Seha Nur Karataş

1 Octavian Esanu, ‘Neoliberal Dönemde Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi I/IV: “Postmodern”e Karşı “Çağdaş”, çev. Nursu Örge, 2013, http://www.e-skop.com/skopbulten/neoliberal-donemde-cagdas-sanatin-orgutlenmesi-iiv%E2%80%9Cpostmodern%E2%80%9De-karsi-%E2%80%9Ccagdas%E2%80%9D/1494, (1.11.2016).

Leave a Reply